Przyczyny depresji

05

Depresja jest zjawiskiem bardzo złożonym i zawsze powinna być jako takie rozpatrywana. Istnieje wiele hipotez starających się wskazać jej źródła. Są wśród nich hipotezy biologiczne, środowiskowe, genetyczne, psychologiczne i poznawcze, jednak żadna z nich, nie jest w stanie samodzielnie, w sposób wyczerpujący wyjaśnić podłoża depresji.

W ciągu ostatnich trzydziestu lat badano biologiczne mechanizmy tej choroby, jednak jej biologiczne przyczyny wciąż nie zostały do końca ustalone. Stworzenie wspólnego, biologicznego modelu dającego się zastosować do wszystkich odmian depresji wydaje się dziś mało prawdopodobne.

Przy niektórych depresjach nie ma możliwości ustalenia przyczyny. Zdarza się, że epizody tej choroby wywoływane są przez jakieś zmiany życiowe. Stany depresyjne pojawiają się w związku z szeroko rozumianą stratą, frustracją, upokorzeniem lub przeciwnie - wiążą się z realizacją długo oczekiwanego celu, z osiągnięciem upragnionego sukcesu. Depresja może się rozwinąć również, gdy dochodzi do zsumowania dwóch rodzajów czynników, czynników predysponujących - związanych z wydarzeniami z wczesnego dzieciństwa i czynników przyśpieszających - związanych z wydarzeniami, które miały miejsce niedawno.

Jedną z popularniejszych współcześnie teorii wskazujących na podłoże wystąpienia nastrojów depresyjnych, jest teoria kognitywna Aarona Becka. Beck dowodzi w niej, że osoby cierpiące z powodu obniżonego nastroju posługują się depresjogennymi schematami myślenia. Według niego chorzy w taki sposób filtrują dochodzące do nich informacje, że wydobywają z nich same aspekty negatywne. Znajduje to wyraz w myśleniu osób dotkniętych depresją, które nacechowane jest pesymizmem i ponurymi obrazami dotyczącymi trzech określonych przez Becka dziedzin - własnej osoby, otoczenia i przyszłości.

To wszystko jednak hipotezy. Badania prowadzone są od lat i wydaje się, że w sprawie podłoża depresji jest jeszcze bardzo dużo do powiedzenia.

Depresja - DEPRESJA może dotknąć każdego i nękać brakiem snu, obniżeniem nastroju i szeregiem innych dolegliwości. [...]

Rozpoznanie depresji - Pomimo tak powszechnego występowania depresji i licznych kampanii medialnych, jej wykrywalność przez lekarzy pierwszego kontaktu jest stosunkowo niska. [...]

Depresja lekooporna - Amerykańskie badanie kliniczne STAR-D pokazało, że standardowa terapia jednym lekiem przeciwdepresyjnym (tutaj citalopramem) prowadzona przez 3 miesiące [...]

Reklama

Depresja w psychologii procesu

Depresja i wizyta u neu-
rologa?

Warsztaty psychologiczne z komunikacji

Psychologia